Zaposlitvena rehabilitacija

 

Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija

 

Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija se izvaja v skladu z zakonodajo, z upoštevanjem načel odličnosti v rehabilitaciji in  s standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije.

Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija opredeljuje tri področja:

-        ocenjevanje (diagnostika) z izoblikovanim rehabilitacijskim načrtom (programom);

-       usposabljanje (ki zajema področje dela in psihosocialno področje) vključno z iskanjem, oblikovanjem in prilagajanjem delovnega mesta, varnim vključevanjem v delovni proces;

-        spremljanje in ohranjanje delovnega mesta vključno s podpornimi storitvami.

 

Zaposlitveno rehabilitacijo načrtuje, vodi in evalvira strokovni tim, ki je sestavljen iz različnih

strokovnjakov ( zdravnik/psihiater, psiholog, rehabilitacijski sodelavec, tolmač SZJ).

 

Program ZR zajema celovito in kakovostno obravnavo, ki temelji na potrebah uporabnikov. Pri delu spoznavamo uporabnikove potrebe, upoštevamo njihove cilje in jim pomagamo pri oblikovanju novih, nato pa jih  aktivno vključujemo v postopke izvajanja programa  ZR.

 

Postopek zaposlitvene rehabilitacije zajema:

-          svetovanje in pripravo mnenja o ravni delovne sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov,

-          izdelavo individualnega načrta s cilji in njihovo oceno,

-          priprava vmesnih in končnih  poročil z zajetimi metodami in tehnikami ter končnimi cilji.    

 

Vsakemu uporabniku skozi individualno obravnavo nudimo različne oblike pomoči pri iskanju zaposlitve od  svetovanj, izobraževanj in  usposabljanj za delo, do vključitve v zaposlitev.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije  izvajamo na lokacijah, ki so za uporabnike najbolj primerne, po vključitvi v zaposlitev pa jih spremljamo na delovnem mestu.

Gre za individualno ali skupinsko delo z namenom informiranja in motiviranja o možnostih v okolju in o programih zaposlitvene rehabilitacije. Nudenje praktičnih informacij, vezanih na trg dela in delovno pravno področje. Izdela se ocena stopnje motiviranosti za vključitev v nadaljnje programe. Pri delu se uporabljajo različne metode, učni in drugi pripomočki.

Obravnava gluhih in naglušnih oseb poteka v slovenskem znakovnem jeziku s tolmačem in je tehnično prilagojena možnostim sprejemanja, zato je obravnava daljša.

Obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju poteka v večini primerov individualno ali v manjših skupinah. Uporabljajo se posebej prilagojene metode, obravnava pa traja dlje zaradi nihanja v stabilnosti zdravstvenega stanja. Individualni pristop krepi moč osebe s težavami v duševnem zdravju pri načrtovanju in zagotavljanju v obravnavi zastavljenih ciljev.

Delodajalce informiramo o gluhoti in naglušnosti, o načinu komunikacije in zagotavljanja varstva pri delu in jim pomagamo pri reševanju problemov in težav, ki nastajajo pri vključitvi v delovno okolje. Informiramo jih tudi glede finančnih spodbud v primeru zaposlovanja IO in aktualnih zapisih ZRSZ za spodbujanje zaposlovanja.

S strani strokovnega tima Racio je zagotovljeno individualno svetovanje in usposabljanje. Poleg motivacijskih pristopov in teoretičnega vpogleda v posamezne vsebine, mentorji osvojijo različna praktična znanja potrebna pri delu s posamezno ciljno skupino.

Rehabilitandu je v času delovnega usposabljanja zagotovljen mentor s strani delodajalca. Mentorju pa je s strani strokovnega delavca zagotovljeno podporno sodelovanje, svetovanje in usmerjanje pri delu z invalidnimi osebami (IO). Mentor in strokovni sodelavec skrbita za ustreznost dela glede na rehabilitandove omejitve za delo, za razumevanje in zadovoljstvo z delom. Za gluhe in naglušne je še posebej poudarek na razumevanju navodil, delovnih situacij ter uporabi primerne tehnične opreme pri odpravljanju ovir.

Racio aktivno sodeluje v delovni skupini za pripravo informacijskega sistema na področju zaposlitvene rehabilitacije skupaj z  Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavodom Republike Slovenije za rehabilitacijo in Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom – Center za poklicno rehabilitacijo Soča.

Zaradi poenostavitve postopkov in zmanjšanja birokratskih ovir želimo uporabljati informacijski sistem za podporo pri izvajanju storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki bo povezal delo rehabilitacijskih svetovalcev in izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije ter nudil ustrezno statistično obdelavo in možnost enostavnega poročanja naročniku (MDDSZ).

 

 

Slika 1: Shema postopka ZR

Click me