Poslanstvo, vizija, cilji in vrednote družbe Racio

 

Poslanstvo

Iskati pozitivno v vsakem človeku, mu pomagati odpreti oči, srce in razum ter vse skupaj razviti do neslutenih možnosti – in ob tem ustvarjati dodano vrednost ljudi – kar dolgoročno zagotavlja konkurenčno prednost ne le podjetjem in skupnostim, temveč tudi vsakemu posamezniku.

Vizija

Ohraniti vodilno vlogo na področju razvoja človeških virov, zaposlovanja invalidov ter drugih ranljivih skupin v socialnem in invalidskem podjetništvu.

 

Cilji

     1 leto:

-          obdržati kakovost in obseg delovanja družbe

-          permanentna skrb za zadovoljstvo in kvaliteten profesionalni razvoj zaposlenih

 

5 let:

-          ohraniti obseg koncesijskega dela in povečati obseg svetovalnega in raziskovalnega dela

-          povečati obseg in področja kandidatur na nacionalnem in mednarodnem nivoju

-          razširiti in se uveljaviti na drugih področjih delovanja (razvoj tehnologije, razvoj elektronskih gradiv, dostopnost kulture, regionalni razvoj, itd)

-          permanentna skrb za zadovoljstvo in kvaliteten profesionalni razvoj zaposlenih

 

Dolgoročno:

Zadovoljni zaposleni z vrhunskim znanjem nudijo vrhunske storitve in s tem ohranjanje vodilne vloge na področju razvoja človeških virov, socialnih in zaposlitvenih programov  in zaposlovanja invalidov ter drugih ranljivih skupin v socialnem in invalidskem podjetništvu.

Družba in zaposleni stremijo k cilju za permanentni osebnostni in profesionalni razvoj.

 

Vrednote

Vrednote družbe RACIO d.o.o.:

-          Nenehno iskanje novih priložnosti

-          Sprejemanje novih izzivov

-          Sprejemanje raznolikosti

-          Spoštovanje človekovih pravic in etičnih vrednot posameznika

-          Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje

-          Prevzemanje odgovornosti

-          Nenehno izboljševanje

-          Inovativni pristopi

-          Prilagodljivost

-          Opolnomočenje posameznika in družbe

-          Partnersko sodelovanje

 

Načela kakovosti

Izvajanje storitev družbe poteka v skladu z evropskimi načeli kakovosti na področju socialnih storitev, in sicer:

 

Voditeljstvo

Družba dokazuje voditeljstvo z dobrim vodenjem, v širši skupnosti s promocijo pozitivne podobe, kot primer dobre prakse, z učinkovitejšo rabo virov, z inovacijami in s sodelovanjem pri oblikovanju bolj odprte in vključujoče družbe.

 

Zaposleni

Družba vodi in usmerja svoje zaposlene in njihovo delovanje za dosego poslovnih ciljev organizacije in izvajanje storitev usmerjenih v uporabnike. Zavezana je k zaposlovanju in promociji usposobljenega osebja glede na zahtevano znanje, sposobnosti in spretnosti. Promovira medsebojno sodelovanje, razvoj in vseživljenjsko učenje vseh zaposlenih in zunanjih strokovnjakov v korist uporabnikov in drugih zainteresiranih strani. Družba zagotavlja svojim zaposlenim inovativno delovno okolje, partnerske odnose ter  zdrave, varne in primerne delovne pogoje.

 

Pravice

Družba je zavezana, da ščiti in promovira pravice uporabnikov z zagotavljanjem enakih možnosti, enake obravnave in svobode odločanja, z omogočanjem odločanja o samem sebi in enakopravnega sodelovanja. Družba zagotavlja dobro informiranost in izvajanje storitev ob upoštevanju pristopov nediskriminacije in pozitivnega delovanja. Ta zavezanost se izraža v vseh elementih razvoja in izvajanja storitev ter v vrednotah družbe.

 

Etika

Družba deluje na podlagi etičnega kodeksa, ki upošteva dostojanstvo uporabnikov in njihovih družin ali skrbnikov, jih ščiti pred nepotrebnim tveganjem, določa zahteve za pristojnosti v organizaciji in podpira socialno pravičnost.

 

Partnerstvo

Za zagotavljanje neprekinjenega izvajanja storitev, doseganje večjega vpliva učinkov storitev ter prispevanje k bolj odprti in vključujoči družbi, družba deluje v partnerstvu z javnimi in zasebnimi organizacijami v lokalnem in mednarodnem prostoru, s predstavniki delodajalcev in delavcev, z naročniki in financerji, z invalidskimi organizacijami, lokalno skupnostjo, družinami in skrbniki uporabnikov.

 

Sodelovanje

Družba podpira sodelovanje in vključevanje uporabnikov na vseh ravneh organizacije in znotraj skupnosti. Uporabnike vključuje kot aktivne člane v strokovne time. Pri omogočanju enakopravnega sodelovanja in vključevanja organizacije si prizadeva h krepitvi moči uporabnikov. Deluje na podlagi posvetovanja s predstavniki reprezentativnih teles in skupin ter podpira zagovorništvo, odstranjevanje ovir, izobražuje javnost in aktivno promovira enake možnosti ter opolnomočenje posameznika.

 

Usmerjenost v uporabnika

Družba izvaja procese, ki so usmerjeni k izboljševanju kakovosti življenja uporabnikov in ki temeljijo na potrebah sedanjih in potencialnih uporabnikov. Spoštovanje prispevka posameznika kaže tako, da jih vključuje v samoocenjevanje, povratne informacije in vrednotenje ter da pripisuje velik pomen tako osebnim ciljem kot tudi ciljem storitev z upoštevanjem fizičnega in družbenega okolja uporabnikov. Vsi procesi so skrbno vodeni in  redno pregledovani.

 

Kompleksnost

Družba uporabnikom zagotavlja dostop do neprekinjenih celostnih in v skupnosti temelječih storitev, ki cenijo prispevek vseh uporabnikov in potencialnih partnerjev, vključno z lokalno skupnostjo, delodajalci in ostalimi zainteresiranimi stranmi, in ki povezujejo zgodnjo obravnavo s podporo in spremljanjem. Storitve potekajo v okviru multidisciplinarnega timskega pristopa ali v okviru večinstitucionalnega partnerstva z drugimi izvajalci storitev in delodajalci.

 

Usmerjenost v rezultate 

Družba je usmerjena v rezultate, tako v smislu njihovega zaznavanja in dosežkov kot tudi koristi, ki jih nudijo uporabnikom, njihovim družinam, skrbnikom, delodajalcem ter ostalim zainteresiranim stranem in skupnosti. Prav tako si prizadeva za doseganje največje koristi za svoje naročnike in plačnike. Družba meri in nadzoruje vpliv storitev, kar predstavlja pomemben element nenehnega izboljševanja, preglednosti in zanesljivosti procesov.

 

Nenehno izboljševanje

Pri zadovoljevanju potreb trga, pri bolj učinkoviti rabi virov, pri razširjanju in izboljševanju storitev in pri uporabi raziskav in razvoja za doseganje inovacij, se družba trudi iskati nove rešitve in delovati proaktivno. Zavezana je k razvoju in vseživljenjskemu učenju zaposlenih, prizadeva si za učinkovito komunikacijo in promocijo, upošteva povratne informacije uporabnikov, financerjev in drugih zainteresiranih strani ter upravlja sisteme za nenehno izboljševanje kakovosti.

Click me